Helse og omsorg

-helhetlig tilbud

Helse og omsorg.

 

Fauske Arbeiderparti ønsker at innbyggerne skal ha mulighet til å bo i eget hjem lengst mulig, leve et aktivt liv med størst mulig grad av egenmestring. Dette stiller krav til kommunen som tjenesteyter, som samarbeidspartner med bruker, pårørende, frivillige og ideelle organisasjoner. Fauske kommune må ha en tilrettelegging som er tilpasset den enkelte, og stimulere til medvirkning.

 

Vår levealder øker, og eldre har bedre helse enn før. Det er viktig å tilrettelegge for et mer helhetlig tilbud for eldre gjennom aktivitet og felles samlingspunkter.

Pårørende er en viktig ressurs som gjør en stor innsats i den daglige omsorgen for sine. Fauske arbeiderparti vil jobbe for at mulighet for avlastning i form av dagtilbud og korttidsopphold er tilstede.

Samhandlingsreformen stiller store krav til et bredt tjenestetilbud og spesialkompetanse på mange fagfelt. Fauske Arbeiderparti åpner for et samarbeid med våre nabokommuner for å sikre fagkompetanse og gode tjenestetilbud til innbyggerne i vår kommune.

Fauske Arbeiderpartis overordnede målsetting er å videreutvikle bolig – og omsorgstilbudet slik at vi som kommune evner å favne om flest mulig brukere på en stadig bedre og mer individuelt tilpasset måte.

 

Fauske Arbeiderparti vil:

- fortsette tilretteleggingen av forebyggende helsearbeid 

- styrke hjemmebaserte tjenester

- forebyggende helsearbeid (spesielt for hjemmeboende eldre)

- tilby riktig og forsvarlig boform ut fra den enkeltes behov og tilstand 

- ha 100 % stillinger

- øke grunnbemanningen for å redusere vikarbruk

- sikre faglig forsvarlig oppfølging og kontinuitet i behandling og tjenesteyting

- ha dagtilbud med aktivitet og sosialt samvær for ulike brukergrupper 

- sikre at behov for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ivaretas

- styrke rus og psykiatritilbudet, spesielt på forebygging og ettervern

- ha tilbud om avlastning for hjemmeboende med behov for pleie og omsorg 

- tilrettelegge for et helhetlig tilbud for eldre

- lærlinger i helsefag

- jobbe for stabil og god legetjeneste i kommunen

- at samarbeidsavtaler mellom kommune og helseforetak brukes aktivt

- jobbe for å etablere en sosial arena for å aktivisere ulike brukergrupper 

- når det er nødvendig skal det tilbys institusjonsplass

Er du enig med Fauske Arbeiderparti om Helse og omsorg?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker